Dagtilbud, erhvervsrettet STU uddannelsescenter

Ved Limfjordens bred i det smukke Thy i en tidligere købmandsgård, beboelses – og landbrugsejendom ligger Open College Andromeda – erhvervsrettet STU uddannelsescenter med højt til loftet og udsyn til hele Europa.

Maritimt

Skonnerten Jylland og kragejollen Saltholm er tilknyttet OCA og giver dig muligheder for sejlads i praksis - også udenfor Danmarks grænser. Du vil have muligheder for gennem sejl-perioderne at lære livet ombord på kragejollen Saltholm og lejlighedsvis skonnerten Jylland. Undervejs i dette knyttes der ofte stærke bånd og styrkelsen af dit selvværd og dine sociale færdigheder vil virkelig få et boost.

Innovation

Ideværkstedet, Upcycling/recycling – cirkulær økonomi – iværksætteri. Hvordan omsættes gode ideer til bæredygtigt salgbart produkt? Hvordan kommer man i gang som iværksætter?

Håndværk

Håndværkslinjer som snedker, tømrer, bådebygger, m.fl. Hvordan kan du vælge mellem ukendte håndværk – er der andre/nye muligheder for at skabe et godt, spændende arbejdsliv for dig?

Kreativitet

Hvad skal dine kreative sider bruges til – som basis for et fremtidigt godt arbejdsliv? Er du gået i stå/faldet ud af systemet og har svært ved at tilpasse dig det traditionelle arbejdsmarked/skolesystem?

Kan du svare ja til nogle af de ovennævnte spørgsmål – så vil du kunne få svarene på OCA. Her vil vi gerne hjælpe dig, med at få et godt udgangspunkt for din fremtid – det være sig i forhold til arbejde eller videreuddannelse. Alle studieplaner er individuelle og laves i et samarbejde med dig. Alle læringsprocesser certificeres i samarbejde med OCN (Open College Network).

Med en bredt funderet viden og kunnen om håndværket og med kreativitet og skabertrang, så er der mange muligheder for sammensætning af uddannelsen. I de kommende år, vil der være et stort behov for mennesker med en solid håndværksuddannelse.

Linjerne

Alle linjerne er opdelt i moduler på 3 -6 måneders varighed. Efter hvert modul, vil du modtage et certifikat, der bekræfter, hvad du har gennemgået/lært. I slutningen af et modul evalueres forløbet i samarbejde med dig og der skal også evalueres om den uddannelsesplan, du lavede fra uddannelsens start, stadig er den rigtige – eller om der skal ske ændringer. I alle moduler er der også indlagt forløb omkring almen dannelse og dine evner til ex. Samarbejde, selvstændighed, omhyggelighed, præcision mm. Disse forløb er sideløbende med dine valg af hovedmoduler.

Den maritime linje

Her arbejder du med navigation, søvejsregler, ansvar og vagthold, havmiljøet, sømandskab, søsikkerhed, forebyggelse og bekæmpelse af brand, maskineri, praktisk sejlads, stabilitet, farligt gods, lovgrundlag. Undervisning, praktisk træning og kompetenceafdækning.  Når du har gennemgået alt ovennævnte, vil du have mulighed for at tage duelighedsbeviset.

Træhåndværks-linjerne

På denne linje findes der tre traditionelle veje – snedker, tømrer og bådebygger. De er alle mulige. Der kan også bygges en mulighed ind for iværksætteri – hvis du er den skabende kreative type, der har ideer til et godt produkt, så vil innovation og iværksætteri være lige noget for dig.

Med en bredt funderet viden og kunnen om håndværket og med kreativitet og skabertrang, så er der mange muligheder for sammensætning af uddannelsen. I de kommende år, vil der være et stort behov for mennesker med en solid håndværksuddannelse.

Metalværkstedslinjen

Her er mulighed for at lære forskellige typer svejsninger og her arbejdes der også ind i den innovative afdeling. Hvordan laves ex. en skulptur af metal, eller et nyt møbel?

Dannelse

Almen dannelse indgår i alle moduler. Hvordan begår man sig på en given arbejdsplads – hvad er uskrevne regler – hvad gør man ikke og hvad bør man. Som en del af dette – er alle på OCA med til nogle sociale events i løbet af uddannelsen, hvor der dystes om æren – både individuelt og som team.

FSA9 eller FSA 10

Hvis du ikke fik taget din afsluttende eksamen i 9. klasse, så er der mulighed for at tage dansk, matematik og engelsk. Har du ikke dansk som modersmål, vil du få mulighed for dansk som andetsprog, hvor der er fokus på det at lære dansk i både skrift og tale.

Praktikker

Under hele forløbet vil der være praktikker målrettet det erhverv du har valgt. OCA arbejder tæt sammen med erhvervene og du vil også modtage certifikat på alle dine praktikforløb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pædagogisk praksis / ideologier

Talrige faglige tænkninger, strategier og metoder er i spil på Open College Andromeda, hvoraf kan nævnes:

Vigotskij - NUZO, den nærmeste udviklingszone

Den nærmeste udviklingszone, flankeret af den aktuelle udviklingszone og den potentielle udviklingszone danner forståelsen for, hvor læring foregår. I den zone, der ligger ud over det, man kan kalde rutinemæssigt, men som ikke overskrider grænsen for, hvad der er indenfor rækkevidde. I processen er det for den lærende vigtigt, at være ledsaget af en kompetent vejleder i forløbet.

Gardner - de mange intelligenser samt Dunn & Dunn - læringsstile

 1. det personlige indre
 2. den personlige omverden
 3. det kropslige-kinæstetiske
 4. det musikalske
 5. det rumlige
 6. det logisk-matematiske
 7. det sproglige
 8. den naturalistiske
 9. den eksistentielle (bevidstheden om eksistensen)

Værkstederne er netop "læringsrum", der refererer til flere intelligenser end de traditionelle. Argumentet om, at alle mennesker lærer forskelligt og individuelt, må nødvendigvis komme alle mennesker til gode, hvis man tager udgangspunktet for pålydende. En række pædagogiske teorier og indfaldsvinkler, kan sættes meningsfuldt ind i en værkstedssammenhæng.

Honnet - den anerkendende pædagogik

Den anerkendende pædagogik fordeler sig på de tre niveauer:

 1. emotionel anerkendelse
 2. retslig anerkendelse
 3. solidarisk eller social anerkendelse

Med begrebet anerkendelse, insisterer man på at holde fokus på det, der lykkes i stedet for på problemerne. Gevinsten er, at man kan skabe et andet sprog til at forstå menneskers handlinger som meningsfulde og derved udvikle en grundtone og en samværsmåde, der skaber arbejdsglæde og overskud.

Metner - KRAP-metoden

KRAP står for Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik. KRAP er et integreret socialpædagogisk system af analyser, metoder og værktøjer, som udspringer af mange års praksiserfaring. Et vigtigt element i KRAP er at sætte et positivt og anerkendende fokus på menneskers ressourcer – uden at benægte, at der også kan være tale om svære belastninger og særlige behov.

Metoden er teoretisk og metodisk forankret i de kognitive behandlingsformer og i det ressourcefokuserede menneske- og behandlingssyn.